Kosgeb’den Kobigel İle 1 Milyon TL Destek

Kosgeb’den Kobigel İle 1 Milyon TL Destek

  Firmam KOBİGEL’ den faydalanabiliyor mu? Testi Hemen Çöz

İmalat ve Yazılım Sanayine KOSGEB tarafından açılan KOBİGEL Proje Çağrısına Firman Katılabiliyor mu?

Bu sorunun cevabını öğrenmek için İş Ortağımız Hibe Destek tarafından hazırlanan KOBİGEL Ön Testi Çöz! Sizinle iletişime geçelim.

Proje Teklif Çağrısının Amacı

Sanayideki yapısal dönüşümün dinamiği olan KOBİ’lerin desteklenmesinde ulusal sanayi stratejileri ve bölge – sektör özelinde farklılaşan KOBİ ihtiyaçları dikkate alınacaktır. Her il, ildeki sektörel yoğunlaşma veya ana sanayi firmalarının etkisi ile farklı bilgi havuzu ve yetişmiş insan gücüne sahip olabilmektedir. İllerin bu şekilde sahip olduğu imalat sanayi potansiyelini geliştirmeyi ve rekabet gücünü artırmayı hedefleyen yaklaşım ile, illerde rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörleri listesi belirlenmiştir. İllerde rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörlerinin seçimi, 27 Mart 2018 tarihinde 26 NUTS Düzey 2 bölge merkezinde 81 ildeki paydaş kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen KOBİGEL Programı İl Çalıştaylarında yapılmıştır. Çalıştaylarda oluşturulan 81 il çalışma grubu; kendi illerinde hangi sektörlerin rekabet avantajına sahip olduğunu sektörlerin ildeki imalatçı KOBİ sayısı ve istihdamı içindeki payları,
mukayeseli üstünlükleri, teknoloji seviyeleri, büyüme eğilimleri ve il ihracatı içindeki payları kriterlerini dikkate alarak belirlemiştir.

Yazılım sektörü ise, diğer sektörlerin katma değer ve verimliliğini arttıran çözümleri ile KOBİ’lerin rekabet gücünün geliştirilmesinde ve sanayide dijitalleşme oranının artırılmasında kritik öneme sahip olmasından dolayı listeye eklenmiştir.

2018 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, “İLLERDE REKABET AVANTAJINA SAHİP İMALAT SANAYİ
SEKTÖRLERİ ve YAZILIM SEKTÖRLERİNDEKİ KOBİ’LERİN REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ”dir.

Çağrı kapsamında; bulunduğu ildeki faaliyeti Ek’teki “İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi”ne uygun olan imalat sanayi işletmeleri ve tüm illerdeki yazılım işletmeleri, çalıştaylarda katılımcılar tarafından “rekabet gücünün geliştirilmesi” genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki stratejilerden biri veya birkaçını birlikte içeren proje sunabilecektir. Yazılım işletmeleri için 6 numaralı strateji zorunlu, diğerleri seçenektir.
Strateji 1. Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma
Strateji 2. Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma
Strateji 3. Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme
Strateji 4. Pazarlama etkinliğini geliştirme
Strateji 5. İhracat kapasitesini arttırma
Strateji 6. (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım /oyun geliştirme

 

Proje Başvuru Tarihleri

24 Nisan – 22 Haziran 2018
Başvuru sistemi 22 Haziran 2018 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar sistem
üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Başvuru Koşulları

Hedef Sektör : 

 • NACE REV 2. sınıflamasına göre; Ek’teki “İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat
  Sanayi Sektörleri Matrisi”nde belirtilen sektörlerde imalat yapmakta olan işletmeler
  başvurabilecektir.
  Not: Başvuracak imalatçı işletmeler, imalat yerinin bulunduğu ildeki sektör kıstasına
  tabidir. KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı il bilgisi, imalat yerinin bulunduğu ilden farklı olan
  işletmeler önce kaydını imalat yerindeki KOSGEB Müdürlüğüne aldırmalıdır.
 • Matriste yer almasa dahi NACE 21, 26, 30.3 kod numaralı yüksek teknolojili imalat
  sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve 62 kod numaralı yazılım sektörü işletmeleri
  tüm illerde başvurabilecektir.

Ölçek : 

 • KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı, 2017 KOBİ Beyannamesi onaylı KOBİ ölçeğindeki
  işletmeler başvurabilecektir

Diğer Başvuru Koşulları :

 •  İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili imalat sektörlerinde veya yazılım
  sektöründe ise; 2017 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ
  Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olmalıdır. Not: 2018 yılında nevi değişikliği
  yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda işletmenin 2017 yılındaki satış hasılatı ve
  çalışan sayısı verilerini beyan edebilecektir. 2017 yılında nevi değişikliği yapan
  işletmeler, Proje Başvuru Formunda nevi değişikliği öncesi ve sonrasına ait konsolide
  verilerini beyan edebilecektir.
 • Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektörlerindeki işletmelerde yukarıda
  belirtilen satış hasılatı ve çalışan sayısı kriteri dikkate alınmaz.
 • Başvuracak tüm işletmelerin 2017 yılında bilanço esasına göre defter tutması ve 2017
  yılı Kurumlar ya da Gelir Vergisi Beyannamesi ibraz etmesi zorunludur.

Proje Bütçesi Özel Sınırı :

 • Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2017 yılı net satış hasılatını aşamaz.

 

Uygun Proje Konusu

İşletmeler, bu proje teklif çağrısı kapsamında “REKABET GÜCÜNÜ GELİŞTİRME” konusunda proje
başvurusu yapabilecektir.

Projenin “rekabet gücünü geliştirme” genel teması ile ilişkili aşağıdaki stratejilerden biri veya birkaçını
birlikte içermesi ve proje hedef/ faaliyetlerinin seçilen strateji(ler) paralelinde oluşturulması gerekmektedir.
Yazılım işletmeleri için 6 numaralı strateji zorunlu, diğerleri seçenektir.

Strateji 1. Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma
Strateji 2. Ürün kalitesini ve/veya katma değerini arttırma
Strateji 3. Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme
Strateji 4. Pazarlama etkinliğini geliştirme
Strateji 5. İhracat kapasitesini arttırma
Strateji 6. (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde; tasarım ve ürün geliştir

 

İlginizi Çekebilir

Kalite ve Verimlilik Konferansı ’16 Bursa’da Başlıyor!

Kalite ve Verimlilik Konferansı Başlıyor 8 Mart 2016 tarihinde ilkini düzenlediğimiz “ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 Neler Getiriyor?” konulu konferans 21 Eylül’de Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve Kalite Birliği (KALBİR)