TURQUALITY S.S.S.

1. TURQUALITY® Nedir?

TURQUALITY®, yurt dışında olumlu Türk malı imajının oluşturmak, yurtiçinde marka bilinci ve farkındalığı yaratmak, Şirketlerin marka gücü ve kurumsal altyapısını güçlendirmek amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. neden-turquality

2. TURQUALITY® Projesi Nasıl Doğmuştur?

Tohumları 2003 yılında atılan proje 23 Kasım 2004 tarihinde başlatılan altyapı çalışmaları başlatıldı, 4/05/2006 tarihinde yeni Tebliğ’in yayınlaması ile birlikte yürürlüğe girdi. Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri’nin ortak hamlesi ile iki ekip kuruldu. Bunlar TURQUALITY® Çalışma Grubu ve TURQUALITY® Sekretaryası olarak isimlendirildi. Proje kapsamında belirlenecek strateji de TURQUALITY Çalışma Grubu tarafından belirlenmiştir. Oluşturulan stratejiye en uygun olan sektör Tekstil ve Hazır Giyim olarak görüldü ve projenin pilot uygulamasının bu sektörde yapılmasına karar verildi. Yıllar içinde bu kapsam genişletildi, en son hizmet sektörü de program kapsamına alındı.

3. “Hedef (2023) 500 Milyar Dolar” Projesi’nde TURQUALITY’nin önemi nedir?

Turquality diğer tüm ihracat teşviklerinin üzerinde çok geniş kapsamlı limitsiz hibe krediler sunmaktadır. Çünkü Turquality, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 2023 yılı için hedeflediği 500 Milyar Dolar ihracat hedefine ulaşmasında en önemli araçlardan biri olarak görülmektedir. hedef500milyardolar“Türkiye’nin 2023 İhracat Stratejisinin Uygulamaya Aktarılması ve Performans Yönetimi” proje çalışmasını başlattığında, 2023 yılı için 500 milyar ABD Dolar ihracat hedefi koymuştur. 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı; Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tarafından onaylanmış ve 13 Haziran 2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu hedefler Türk Markalarının global paza3. markarda gösterdiği başarı ile orantılıdır. Klasik yaklaşımda firmalar, ihracatta Kalite, Kapasite, Maliyet ve Karlılık konularına odaklanarak başarı sağlamaya çalışmaktadırlar. Ancak değişen dinamikler ve global pazar beklentileri
sadece bu konuların pazarda yer edinmek için yeterli olmadığını göstermektedir. İşte bu sebeple Türk markalarının global pazarda uzun vadeli başarıyı yakalamaları için bakış açılarını değiştirmeleri, uluslar arası standartlarda pazarlama stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. Başka bir deyişle kurumların “Marka”, “İnovasyon”, ve “Kurumsallaşma” konularında gösterdikleri stratejik yaklaşımlar uzun vadeli başarının anahtarı haline gelmiştir.

4. Turquality firmamıza ne gibi faydalar sağlar?

Eğer firmanızın hedeflerinde kurumsallaşma ve yurt dışı pazarlarda uzun vadede başarıyı yakalama gibi hedefleri var sa Turquality tam size göre bir programdır.

A. Finansal Kaynak

Destekler bölümünde de ayrıntılı olarak görüleceği gibi bu proje; ofis, mağaza showroom kirasından tüm dekorasyon giderlerine, fuar organizasyonlarından tüm reklam ve tanıtım finansal-kaynakfaaliyetlerine, tasarımcı maaşlarından, bilgi teknolojileri yatırımlarına kadar (donanım hariç) birçok ana kalemde % 50 oranında karşılıksız ve üst limit olmadan destek sağlar. Yapılan giderlere ilişkin harcama belgeleri Bakanlık’a iletildikten sonra bu bedeller şirkete geri ödenir. Bu da şirketlere ciddi nakit girdi kaynak sağlar.

B. Marka Değerinin Artırılması

marka-degerinin-arttırılmasıKlasik yaklaşımda firmalar küresel piyasalarda kalite, kapasite, maliyet ve fiyat konularına odaklanarak başarı sağlamaya çalışmaktadırlar. Ancak değişen dinamikler Global Pazarda firmaların sadece bu yetkinliklerle uzun vadeli başarıyı yakalayamayacağını açıkça göstermektedir. Günümüzde küresel rekabetinde “Marka” konusu çok büyük önem kazanmış; güçlü markalar pazarda ciddi rekabet üstünlüğü yakalamışlardır. Bu sebeple Turquality, firmalarda öncelikle Marka bilincini oluşturmayı hedefler;” bu yaklaşımla hem firmalardan bu konudaki asgari düzeyde yapılması gerekenleri talep eder, bunun yanında gelişim Yol Haritasında Marka Stratejisi ile ilgili yönlendirme yapar bu taleplerine karşılık olarak da bu konuda alınan tüm danışmanlık, Pazar araştırması, reklam, tanıtım, kurumsal kimlik çalışmaları, sosyal medya yönetimi ve ilgili tüm danışmanlık vb giderlerini destek kapsamında değerlendirir. (Bknz:Destekler)

C. Ar-ge ve Tasarım Yatırımları ile Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Üretimi

ar-ge-tasarim-yatirimlariTeknolojik dönüşümde geciken firmaların rekabet gücü sadece fiyatla sınırlıdır. Bu sebeple firmalar fiyatı düşük tutarak rekabet avantajı yakalamaya çalışırlar. Oysa Markalaşma faaliyetlerinin önemli bir unsuru olan Ar-Ge ve tasarım yapan, katma değeri yüksek ürün üreten firmalar, rekabette çok daha avantajlı durumdadırlar. 2013 Yılında Türkiye’nin İhracat Birim Fiyatı 1,54 $/kg TURQUALITY®/Marka Firmalarında bu rakam 3,28 $/kg’dir. Bu sebeple Turquality firmaları ar-ge ve tasarım konusunda destekler; bu amaçla patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil masraflarını, Ar-Ge ve Ürün Geliştirme konusunda sağlanan tüm danışmanlık hizmetlerini ve ek olarak istihdam edilen Moda/Endüstriyel Ürün Tasarımcısı ile Aşçı/Şef Giderlerini destek kapsamında değerlendirir. (Bknz:Destekler)

D. Teknolojik Alt Yapı Yatırımları ile Şirketin İç Süreçlerinin Verimli Hale Getirilmesi.

teknolojik-altyapiTeknolojik dönüşümü sağlayamayan firmaların uzun vadeli rekabet şansının olmadığından daha önce bahsetmiştik. Teknolojik alt yapının en önemli unsuru olan ve ciddi yatırım maliyeti gerektiren bilişim yatırımları Turquality destek kapsamındadır. Bilgi yönetimi kapsamında satın alınacak veya kiralanacak yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları destek kapsamında değerlendirilir.

E. Kurumsallaşma

Araştırmkurumsallasmaa Sonucu: Yapılan araştırma sonuçları arasında bir takım farklılıklar olsa ortalama her 10 aile şirketinden saaile-isletmedece 3’ünün ikinci kuşağa devam ettiği, yine 10 aile şirketinden sadece birisinin üçüncü kuşağa devam ettiği gözlenmiştir. Araştırmacılar, bir aile şirketinin ortalama ömrünün 24 yıl olduğunu ve bu 24 yıl da kurucunun işin başında olduğu süre olarak ifade edilmektedir. Aile şirketlerinin ortalama ömürlerinin bu kadar kısa olmasının en temel nedeni kurumsallaşamamadır. Kurumsallaşan aile şirketlerinde profesyonel bir biçimde yetki paylaşımı yapıldığından aile ve iş ilişkileri birbirinden tamamen ayrıştırılır ve bu suretle şirketin ömrü de uzayacaktır. (2011 -Şengün “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Bir Araştırma” ) İşletmelerin varlıklarını koruyabil
meleri, başarılarını sürekliğini sağlamaları ve faaliyetlerini kişilerin varlığı olmadan sürdürebilmesi için kurumsallaşması gerekmektedir. Turquality bu gerçekten hareketle şirketlerin kurumsallaşmasına katkıda bulunmayı hedefler. Bu amaçla şirketlerin aile anayasasının , stratejik plan
larının, yönetim kurulu ve üst yönetimin yetki ve rollerinin ve diğer tüm kurumsallaşma süreçlerinin oluşturulmasını ve
uygulanmasını hedefler. Bu amaçla şirketin aldığı tüm danışmanlık hizmetlerini destek kapsamında değerlendirir.

5. Programının Diğer İhracat Desteklerinden Farkı Nedir?

İşletmelerin küresel pazarda uzun vadeli başarıyı yakalamak ve uluslararası profesyonel bir organizasyon için markalaşma ve kurumsallaşma konularına odaklanması gerektiği açıktır. Ancak uluslararası standartları oluşturma ve uygulama konularında işletmelerin ciddi yatırımlar yapmaları ve danışmanlık desteği almaları gerekmektedir. Turquality finansal desteklerin yanında firmalara bu konularda katkıda bulunmayı hedefler. Bu yaklaşımı ile diğer teşviklerden farklılık gösterir.

6. Programının Diğer İhracat Desteklerinden Üstünlükleri Nelerdir?

Ekonomi Bakanlığı ihracatı artırmaya yönelik birçok HİBE desteği sunmaktadır. HİBE desteklerinden yararlanmak isteyen firmalar desteği veren kuruluşların yönetmeliklerine, mevzuatlarına ve şartnamelerine uygun projelerle bu hibe desteklerden faydalanabilirler. Bu desteklerin içinde hem kapsamı hem de üst limit olmaması gibi üstünlüklerinden dolayı “TURQUALITY® ” en avantajlı ve en çok hibe veren Devlet desteğidir.

 
EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT TEŞVİKLERİ
TEŞVİĞİN KAPSAMI DESTEK ORANI % SÜRE/LİMİT ALINACAK DESTEK USD
1-Yurt Dışı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş
Yurt Dışı Pazar Araştırma Gezileri 70 10 Gezi / Yıl 75.000
Pazara Giriş /Rapor Alımı 60 200.000
E-Ticaret Sitelerine Üyelik 70 5 Site, 3 Yıl 10.000
2-Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi
Eğitim Desteği 70 20.000
3- Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi
(ISO 14000, 22000, 27001, 50001), CE, Uluslararası Nitelikteki Diğer Pazara Giriş Belgeleri 50 Belge Başına 25.000
4- Yurt Dışı Fuarlara Katılım Desteği
Stand + Nakliye 50 + 20 Fuar Başına 30.000
5- Yurtdışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetleri
Yurt Dışı Birim Kira 50/60 + 10 15 Birim, 4 Yıl 75.000
Yurt Dışı Marka Tescil 50 + 10 4 Yıl 50.000
Yurt Dışı Tanıtım 60 + 10 Ülke Başına,  4 Yıl 150.000
6-Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
Yurt Dışı Pazar Araştırması 70 10 Adet/Yıllık 5.000
Pazara Giriş (Rapor/Danışmanlık) 60 Yıllık 200.000
Sektörel Ticaret Heyeti-Alım Heyeti 50 (Ticaret Heyeti 5 Adet-Alım Heyeti 10 Adet/Yıl) 150.000
E-Ticaret 70 Toplam 5 Site/3 yıl 10.000
7- Turquality Marka Desteği
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili 50% 5 Yıl + 5 Limitsiz
Tanıtım, reklam ve pazarlama 5 Yıl + 5 Limitsiz
Ofis/depo/lokanta/kafe kira 5 Yıl + 5 Limitsiz
Mağaza kira 5 Yıl + 5 Limitsiz 
(Max 50 Mağaza )
Ofis/depo/lokanta/kafe temel kurulum giderleri 5 Yıl + 5 200.000 USD / Birim
Mağaza temel kurulum giderleri 5 Yıl + 5 200.000 USD / Mağaza (Max 50 Mağaza)
Reyon kira 5 Yıl + 5 Limitsiz
Showroom kira/dekorasyon 5 Yıl + 5 Limitsiz
Sertifikasyon 5 Yıl + 5 Limitsiz
Franchise dekorasyon 2 Yıl 100.000 USD / Mağaza (Max 100 Mağaza)
Franchise kira 2 Yıl 200.000 USD / Mağaza (Max 100 mağaza)
Danışmanlık 5 Yıl + 5 600.000 USD/yıl
Tasarımcı/aşçı/şef istihdamı 5 Yıl + 5 Limitsiz 
(Aynı anda max 5 kişi için)
Gelişim Yol Haritası 75% 5 Yıl + 200.000 USD / Destek Dönemi
8- Marka Marka Desteği
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili 50% 4 Yıl 50.000 USD / yıl
Tanıtım, reklam ve pazarlama 4 Yıl 400.000 USD / yıl
Ofis/depo/lokanta/kafe kira 4 Yıl 600.000 USD / yıl
Ofis/depo/mağaza/lokanta/kafe temel kurulum giderleri/mimari konsept 4 Yıl 300.000 USD / yıl
Reyon kira 4 Yıl 200.000 USD / yıl
Showroom kira/dekorasyon 4 Yıl 200.000 USD / yıl
Sertifikasyon 4 Yıl 50.000 USD / yıl
Franchise dekorasyon 2 Yıl 50.000 USD/mağaza (yıllık max 10 mağaza)
Franchise kira 2 Yıl 50.000 USD/mağaza (yıllık max 10 mağaza)
Danışmanlık 4 Yıl 300.000 USD / yıl
Tasarımcı/aşçı/şef istihdamı 4 Yıl 200.000 USD / yıl (aynı anda max 3 kişi için)
Gelişim Yol Haritası 75% 200.000 USD / Destek Dönemi

7. Turquality Destekleri firmalara neler kazandırdı?

 • Firmalara toplam 605 Milyon TL üstünde destek sağlanmıştır.
 • Yüksek katma değerli ihracat rakamlarına ulaşılmıştır.
  • 2013 Yılında Türkiye’nin İhracat Birim Fiyatı 1,54 $/kg
  • TURQUALITY®/Marka Firmalarında bu rakam 3,28 $/kg

8. Marka desteği ile TURQUALITY® desteği arasında fark var mı?

Marka programı, Turquality® programına göre daha daraltılmış bir yapıda olmasına karşın, başvuru koşulları aynıdır. Marka programında destek süresi 4 yıl iken, Turquality® programında destek süresi 5+5 yıldır. Marka programında destek kalemlerinin limitleri daha düşük belirlenmiştir. Ancak Turquality® programında destek limitleri sadece birkaç noktada belirlenmiş olup, genel itibariyle limitsiz bir programdır. Marka programındaki bir firma, Turquality® programını, bir sonraki aşama olarak görmekte, Marka programından aldığı desteklerle Turquality® programına hazırlık yapmaktadır.

9. TURQUALITY® ve Marka Desteğine nasıl karar veriliyor?

Firmalar tek bir TURQUALITY® denetiminden geçiyorlar. Bu denetimden alacakları puana göre TURQUALITY® veya Marka Destek kapsamına alınırlar. 100 üzerinden 50 ile 80 puan arasında kalanlar Marka Destek kapsamına, 80 üzeri puanı olanlar TURQUALITY® kapsamına alınırlar.

10. TURQUALITY® ve Marka Destekleri kapsam ve limitleri nelerdir?

A. Finansal Destekler

TURQUALITY® Destekleri

Destek Türü Destek Oranı Destek Limiti Süre/Adet
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili 50% limitsiz 5 yıl+5
Tanıtım, Reklam, Pazarlama, Halkla İlişkiler limitsiz 5 yıl+5
Ofis/depo/lokanta/kafe kira limitsiz 5 yıl+5
Mağaza kira limitsiz
(aynı anda azami 50 mağaza için)
5 yıl+5
Ofis/depo/lokanta/kafe temel kurulum giderleri  200.000 USD/birim 5 yıl+5
Mağaza temel kurulum giderleri 200.000 USD / mağaza
(aynı anda azami 50 mağaza için)
5 yıl+5
Reyon kira limitsiz 5 yıl+5
Showroom kira/dekorasyon limitsiz 5 yıl+5
Sertifikasyon limitsiz 5 yıl+5
Franchise dekorasyon 100.000 USD / mağaza
(toplam azami 100 mağaza için)
2 yıl
Franchise kira 200.000 USD / mağaza
(toplam azami 100 mağaza için)
2 yıl
Danışmanlık 600.000 USD / yıl 5 yıl+5
Tasarımcı/aşçı/şef istihdamı limitsiz
(aynı anda azami 5 kişi için)
5 yıl+5
Gelişim Yol Haritası         75% 200.000 USD / destek dönemi 5 yıl+5

Marka  Destekleri

Destek Türü Destek Oranı Destek Limiti Süre/Adet
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili 50% 50.000 USD / yıl 4 yıl
Tanıtım, reklam ve pazarlama 400.000 USD / yıl 4 yıl
Ofis/depo/mağaza/lokanta/kafe kira 600.000 USD / yıl 4 yıl
Ofis/depo/mağaza/lokanta/kafe temel kurulum giderleri/mimari konsept 300.000 USD / yıl 4 yıl
Reyon kira 200.000 USD / yıl 4 yıl
Showroom kira/dekorasyon 200.000 USD / yıl 4 yıl
Sertifikasyon 50.000 USD / yıl 4 yıl
Franchise dekorasyon 50.000 USD / mağaza (yıllık azami 10 mağaza için) 2 yıl
Franchise kira 50.000 USD / mağaza (yıllık azami 10 mağaza için) 2 yıl
Danışmanlık 300.000 USD / yıl 4 yıl
Tasarımcı/aşçı/şef istihdamı 200.000 USD / yıl (aynı anda azami 3 kişi için) 4 yıl
Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler 100.000 USD / yıl 4 yıl
Gelişim Yol Haritası         75% 200.0      D / destek dönemi

B.    Finansal Olmayan Destekler

önetici Geliştirme Programı

Doğru tasarlanmış  sistemler yetkin insan kaynağı ile doğru sonuçlar üretebilir. Rekabetin çıtasının her geçen gün yükseldiği günümüzde küresel  rekabetle başa çıkabilmesinin ve daha yetkin bir aktör haline gelebilmenin  gerekliliklerinden biri de sistemleri doğru uygulayan insan kaynağı alt yapısıdır. Turquality projesi bu gerçekten hareketle şirketlere yaptığı tüm finansal desteklerin yanında “Yönetici Yüksek Lisansı (Executive MBA)” formatında bir yönetici geliştirme programı yürütmektedir.

Bu amaçla Koç ve Sabancı Üniversiteleri bünyesinde gerçekleştirilen ve firmaların ihtiyaçları gözetilerek oluşturulan Yönetici Geliştirme Programı ile TURQUALITY® kapsamındaki firmaların orta ve üst düzey yöneticilerinin küresel başarı için gerekli vizyon ve yetkinliklere ulaşma konusunda desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bugüne kadar toplam 635 yöneticinin eğitimi tamamlanmıştır.

Vizyon Seminerleri

Program kapsamında yer alan şirketlerin ortaklar ve yöneticilerinin global rekabet için gerekli vizyon ve yetkinliklere ulaşmasına destek olmak üzere dünyaca ünlü pazarlama ve marka teorisyenlerinin  Türkiye’ye getirdiği “TURQUALITY® Vizyon Seminerleri” düzenlenmektedir.

Bu kapsamda Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Muhtar Kent, Dünyanın en tanınmış pazarlama stratejistlerinden biri olan Jack Trout,  Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) stratejileri alanında lider otoritelerden biri olarak kabul edilen Don Peppers, uluslararası pazarlama profesörü Dr. Philip Kotler, kalite gurusu  Robert S. Kaplan, Pazarlama Profesörü Dr. Jagdish dünyanın önde gelen iş stratejisi ve inovasyon uzmanı olan Profesör Vijay Govindarajan, gibi dünyaca ünlü pazarlama ve marka teorisyenlerini  Türkiye’ye getirilmiş ve Vizyon Seminerlerinde katılımcılarla buluşmuştur.

11. Kaç Firma Turquality ve Marka Desteğinden faydalanıyor?

 • 115 Firmanın 127 Markası Turquality Programı kapsamında
 • 63 Marka, Marka programı kapsamında desteklenmektedir.

12. Bu destekten kimler yararlanabilir?

2011/5 sayılı tebliğe İlişkin uygulama usul ve esaslarında (2. maddesinde) belirtildiği üzere;

İhracatçı Birlikleri; Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı kuruluşu olan ihracatçı birlikleri

Üretici Dernekleri; Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu dernekler

Üretici Birlikleri; Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu birlikler

Türkiye’de ticari ve/veya sınaî faaliyette bulunan şirketler,

Zincir Restoranlar

 • Yurtiçinde en az 5 lokanta/kafe ile yurtdışında en az 1 lokanta/kafeden oluşan zincir
 • Türk kültür unsurlarını barındıran, mönüsünde Türk mutfağını temsil eden yemekler bulunan ve bu yemeklere uygun servis hizmetinin sunulduğu mekanlar (Otel bünyesinde otel tarafından kendi markası ile işletilen lokantalar/kafeler hariç)

13. Üretici firma olmayanlar destekten faydalanabilir mi?

Bu destekten faydalanmak için üretici olma zorunluluğu yoktur, işletmenin kendisine ait bir markada dışarıda fason üretim de yaptırabilir, ihracatı kendi markası ile gerçekleştirmesi yeterlidir.

14. Firmanız Turquality’e Hazır mı?

Küresel piyasalarda satış, pazar payı , marka yönetimi ve kurumsallaşma süreçleri dikkate alındığında firmaların dış pazardaki mevcut durumlarını 4 seviyede sınıflandırmak mümkündür. Eğer kuruluşunuz 3. veya 4. Seviyede ise Turquality destek programı için hazırsınız demektir.

1.Seviye: Düzensiz İhracat

Daha çok private label ve fason üretim  yapa rlar,  kısıtlı bir Pazar ve müşteri kitlesine hitap ederler. Bu aşamada işletmelerin ana hedefleri maliyetlerini düşürmek, kapasiteyi artırmak ve  müşterinin beklediği kaliteye ulaşmaktır.turquality-firmalari

2.Seviye: Düzenli İhracat

Bu aşamada yurt dışında distribütör ağı ile büyür, pazarlama faaliyetlerini  distribütörler aracılığıyla yürütmeye çalışırlar;  süreci daha çok distribütörlerin kontrolüne bırakırlar. Bu aşamada ana hedef, satışı artırmaktır.

3.Seviye: İleri Seviyede ve İyi Yapılandırılmış Uluslararası Satış

Bu aşamada işletmeler pazarlama ve satış stratejilerinin uluslararası rekabetteki önemini fark etmişlerdir.  Geliştirdikleri pazarlama ve  satış stratejileri ile tüketici/müşteri ihtiyaçlarını anlamaya, rakiplere ve kanal yapısına hakim olmaya ve  uzun vadeli işbirlikleri ile pazar payını artırmaya çalışırlar.

4.Seviye: Uluslararası Profesyonel Organizasyon

Bu aşamada işletmeler küresel pazarda uzun vadeli başarıyı yakalayabilmek için markalaşmanın ve aynı zamanda kurumsallaşmanın önemini anlamışlardır. Pazarda,  marka ve pazarlama,  satış, sistem alt yapılarını oluşturma, pazara uygun, özel ürün ve hizmet sunma, ürün portföyünü genişletme konularında ciddi yatırımlara girişirler. Üretim ve pazarlama faaliyetlerinde ölçek ekonomisinden  ve sinerjilerden faydalanmaya başlarlar.

15. Turquality Projesinin Aşamaları Nelerdir

turquality sss

Başvuru Ön Koşulu

Yurt içinde ve yurt dışında  en az bir markası tescil edilmiş olan firmalar bu programa başvuru yapabilirler.

Başvuru Öncesi Hazırlık Süreci

Turquality Programına dahil olabilmek için kurumların kurumsallaşmaya karar vermiş olmaları ve belli ölçülerde çalışmalara başlamış olmaları  gerekmektedir.  Turquality başvuru öncesi Stratejik Planlama, Tedarik Zinciri, Marka, Pazarlama, Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları ve Ar-GE konularında belirli bir hazırlık süreci gerekir.

Başvuru İşlemleri

Hazırlık aşamasını tamamlayan ve gerekli koşulları sağladığını düşünen firmalar  “TURQUALITY® Projesi Firma Ön Değerlendirme Seti”ni doldurmaları bu değerlendirme sonucunda geçerli puan (85) alabilmeleri gerekmektedir.

Başvuru Onayı

(İhracat Genel Müdürlüğü) DTM’nin ön incelemesi neticesinde firmanın uygun görülmesi halinde şirketler TURQUALITY® Aday Değerlendirme Çalışması için gerekli ücreti İTKİB’e yatırır.

İTKİB’e Yatırılacak Başvuru Ücreti

Firmanın uygun bulunması halinde Turquality Aday Değerlendirme  Çalışması için, firmaların ciroları ile orantılandırılmış olan bedel İTKİB’e (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği) ödenir.2006/4 Sayılı Tebliğ’e İlişkin Uygulama Usul ve Esasları’nın 20. maddesine göre bu oranlar şu şekilde tespit edilmiştir:

 • Yıllık Satış Geliri < 25 Milyon $ olan şirketler tarafından ; 8.000 $ + KDV,
 • 25 Milyon $ < Yıllık Satış Geliri < 75Milyon $ olan şirketler tarafından ; 12.000 $+ KDV,
 • Yıllık Satış Geliri > 75Milyon $ olan şirketler tarafından ; 18.000 $ + KDV,

karşılığı TL’nin, proje yürütücüsü koordinatör birlik bünyesinde faaliyet gösteren TURQUALITY® Sekretaryasına, makbuz karşılığında ödenmesi zorunludur.

Ön İnceleme Çalışması

Firmalar, Ekonomi Bakanlığı’nın onayladığı danışmanlık şirketleri ı tarafından 1-3 günlük süre boyunca aşağıdaki konu başlıklarında denetlenirler;  değerlendirme raporu hazırlar. Rapor inceleme süreci neticesinde firma uygun bulunursa Marka veya TURQUALITY® programına kabul edilir ve Stratejik İş Planını hazırlayarak Müsteşarlığa sunar. Stratejik İş Planının DTM tarafından onaylanmasını takiben destek süreci başlar.

Gastronomi Sektöründeki Şirketler

 • Stratejik Planlama
 • Finansal Performans
 • Marka Performansı
 • Marka Yönetimi
 • Pazarlama, Satış ve Ticaret Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Operasyonu ve Servis Yönetimi
 •  İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Kurumsal Yönetim
 • Bilgi Teknolojileri Yönetimi
 • Diğer Sektörlerdeki Şirketler
 • Stratejik Planlama
 •  Finansal Performans
 •  Tedarik Zinciri Operasyonu ve Servis Yönetimi
 •  Marka Yönetimi, Marka Gücü
 • Ürün Tasarımı Geliştirme
 • Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi
 • Kurumsal Yönetim
 • İnsan Kaynakları Yönetimi

Gelişim Yol Haritası

Yönetim danışmanlığı firması işbirliğiyle yapılan; firmanın mevcut durumunun detaylı analiz edildiği, uluslar arası piyasalarda  kendi sektöründeki en iyi firmalarla karşılaştırılarak, “iyileştirme projeleri” nin belirlendiği  gelişim yol haritası oluşturulur.  Her marka için ayrı ayrı oluşturulan uzman profesyonellerle birlikte oluşturulan Markalaşma Gelişim Yol Haritası programın en önemli uygulamalarından biridir.

Gelişim Yol Haritası çalışması 200.000 USD’ye kadar %75 oranında desteklenir.

Başka bir ifadeyle Gelişim Yol Haritası sürecinde;

 • Destek kapsamına alınan şirketin mevcut bulunduğu konum, sahip olduğu vizyon ve kurumsal stratejileri ile operasyon ve destek süreçleri, organizasyonları ve teknolojik yetkinliklerinin detaylı olarak incelenir,
 • Uluslararası en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak iyileştirme alanları tespit edilir,
 • Bu alanlar şirketlerin stratejik öncelikleri doğrultusunda projelendirilip performans göstergeleri belirlenir.

gelisim-yol-haritasi

16. “5 Yıllık Stratejik Gelişim Yol Haritası ve Bütçe Planında” Revizyon Yapılabilir mi?

Firmaların normal koşullar altında hedeflenen noktaya ulaşabilmeleri için Gelişim yol haritası ve bütçe planlarına uymaları beklenmektedir. Planlarda, her yıl sonunda artı veya eksi revizyonlar yapılabilir; ancak, bu revizyonların, ekonomik konjonktür ve beklenmedik piyasa koşulları gibi haklı gerekçelere dayandırılması gerekir. Aksi takdirde bakanlık revizyonu kabul etmeyecektir.

17. TURQUALITY® firmalara ne kadar süre destek veriyor?

5 + 5 Yıl olmak koşuluyla toplamda 10 yıl destek veriyor. İlk olarak 5 yıllık kapsama alınırlar, 5. Yılın sonunda Marka Gelişim Yol Haritasındaki performanslarına göre ikinci 5 yıllık desteğe geçebilirler.

18. Firmalar desteklerden yararlanmak için ne zaman başvuruda bulunmalıdır?

Söz konusu destekten yararlanmak isteyen firmalar harcamaya ilişkin ödeme belgesi (banka dekontu, çek) tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde Birliğimize Bakanlığa başvuruda bulunmalıdır. Yurtdışında gerçekleşen faaliyetlere ilişkin ödeme belgelerinin harcamanın yapıldığı ülkedeki Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğince onaylanmasını takiben 6 ay içinde ibrazı şarttır.

19. Turquality Programına girildiğinde diğer teşviklerden yararlanmaya devam edebilir miyiz?

Bu teşvik diğer tüm teşvikleri kapsadığı için İhracat ile ilgili diğer teşviklerden faydalanamazsınız.

20. Başvuru öncesi hazırlık sürecinde danışmanlık almak gerekir mi?

Turquality başvuru öncesi Stratejik Planlama, Tedarik Zinciri, Marka, Pazarlama, Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları ve Ar-GE konularında belirli bir hazırlık süreci gerekir. Bu süreçte profesyonel danışmanlık desteği alınması, hem başvurunun olumlu yanıtlanması hem de çalışmaların sağlıklı şekilde yürütülmesi açısından önemlidir. Ayrıca danışman firmalar, sistemsel ve kurumsal alt yapı çalışmaları yanında organizasyonu Turquality yaklaşımının benimsenmesi konusunda da destekleyici olurlar.

21. TURQUALITY® programına dâhil olunduktan sonraki yıllarda DTM’ye herhangi bir raporlama yapılıyor mu?

Turquality Destek Programı kapsamında bulunan şirketlerin, destek kapsamına alındığı tarihten sonra her yılın bitimini takiben en geç altı ay içerisinde Stratejik İş Planlarında yer alan faaliyetlerin ve Gelişim Yol Haritalarında belirtilen projelerin gerçekleşme düzeyleri ile kaydettikleri gelişimin belirlenebilmesini için (TURQUALITY® Sekretaryası) ve/veya dış yönetim danışmanlığı firması tarafından hazırlanacak raporu Müsteşarlığa intikal ettirmesi gerekmektedir. Müsteşarlık tarafından söz konusu raporda yapılacak inceleme neticesinde Stratejik İş Planında belirtilen faaliyetleri yeterli düzeyde gerçekleştirmediğinin tespit edilmesi halinde, şirketin destek oranlarında indirime gidilebilir veya destek kapsamından çıkartılabilir. (2006/4 Sayılı tebliğ madde 66. ve 67)

22. Belirtilen destek süresi sona erdiğinde tekrar başvuru yapılabilir mi?

Marka destek programına alınan firmalar, Müsteşarlık tarafından iş planlarının onaylanmasını takiben 4 yıl, Turquality® destek programına alınan firmalar Müsteşarlık tarafından iş planlarının onaylanmasını takiben 5 yıl boyunca destekten faydalanmaktadırlar. Ancak tebliğde bununla ilgili bazı belirleyici maddeler belirtilmiştir. Örneğin Turquality® programında olup, Marka programına kaydırılan bir firmanın, her iki program kapsamında desteklendiği toplam süre 4 yılı geçememektedir.

İlginizi Çekebilir